Versie 2014

(laatst gewijzigd op 21-02-2016)Huishoudelijk Reglement Bewonersvereniging Selwerd II

Inhoudsopgave


Hoofdstuk 1: De Organen 3

Hoofdstuk 2: Werkzaamheden en verenigingsorganen 3

A. Het Bestuur 6

B. De Afdelingen en de Nestoren/Nestrices 7

C. De Commissies 8

De geschillencommissie 9

2. De kascommissie 10

3. De verkiezingscommissie 10

4.De Recreatiecommissie 10

Hoofdstuk 3: De verkiezing van de hoofdbewoner en diens aftreden. 12

Hoofdstuk 4: De verkiezing van de overige bestuursleden en hun afzetting 13

Hoofdstuk 5: De Begroting 14

Hoofdstuk 6: Slotbepaling 15Hoofdstuk 1: De Organen


Artikel 1 De Nestorenvergadering telt 22 leden. 21 leden worden door de afdelingen gekozen. Het 22ste lid is de voorzitter van de bewonersverenging.

Artikel 2 lid 1: Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten: de

voorzitter, de vicevoorzitter/penningmeester, de secretaris en de recreatiecommissaris..

lid 2: De hoofdbewoner is voorzitter.

lid 3: De hoofdbewoner kan niet tevens vicevoorzitter, secretaris en/of recreatiecommissaris zijn.

lid 4: De functie van hoofdbewoner kan slechts door 1 persoon tegelijkertijd worden uitgeoefend.

lid 5: De vicevoorzitter/penningmeester kan niet tevens recreatiecommissaris zijn.

Artikel 3 De vereniging kent de volgende bijzondere organen:

 1. vaste commissies, waaronder een recreatiecommissie, technische commissie en een kascommissie.

 2. commissies ad hoc, waaronder een geschillencommissie en een verkiezingscommissie.


Hoofdstuk 2: Werkzaamheden en verenigingsorganen


Artikel 4 De Nestorenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Voor de toepassing van de wettelijke bepalingen wordt de Nestorenvergadering gelijk gesteld met de algemene vergadering.

Artikel 5 lid 1: De vergaderingen worden maandelijks gehouden, met uitzondering van

de maanden juli en augustus, bij voorkeur op de tweede maandag van maand.

lid 2: Er wordt naar gestreefd bij het sluiten van de vergadering de datum van de volgende vergadering vast te stellen.

Artikel 6 De bijeenkomsten van de Nestorenvergadering zijn openbaar. Ze kan echter besluiten met gesloten deuren te vergaderen. De deuren worden gesloten op verzoek van ten minste een vijfde van de aanwezige leden of indien het bestuur dit nodig acht.

Artikel 7 lid 1: Het bestuur stelt de agenda op.

lid 2: Een lid van de Nestorenvergadering kan verzoeken een punt in de agenda op te nemen. Hiertoe dient het lid minimaal acht dagen voor de vergadering het agendapunt in bij de secretaris. Het verzoek wordt kort toegelicht. Het bestuur besluit vervolgens over het al dan niet plaatsen op de agenda.

lid 3: Bij opening van de vergadering wordt melding gemaakt van voorgedragen, maar niet opgenomen agendapunten. De Nestorenvergadering kan besluiten het punt alsnog op te nemen.

Artikel 8 De secretaris verspreidt de uitnodiging voor de vergadering en de agenda uiterlijk één week voor de vergadering. Bovendien zorgt hij/zij er voor dat de agenda op een duidelijke plaats bij de ingang van de flat wordt opgehangen.

Artikel 9 lid 1: De secretaris draagt er zorg voor dat de leden van de

Nestorenvergadering of hun vervangers een presentielijst tekenen voordat de bijeenkomst begint.

lid 2: De besluitvorming van de Nestorenvergadering kan niet eerder plaats

vinden, dan nadat twaalf leden de presentielijst hebben getekend.

lid 3: Als bij aanvang van de vergadering niet voldoende leden de

presentielijst hebben getekend, deelt de secretaris dit meteen mee aan de vicevoorzitter.

lid 4: Het bestuur stelt, als het quorum niet gehaald wordt, na overleg met de aanwezige leden een nieuwe vergaderdatum vast, tenzij de zaak geen uitstel verdraagt.

lid 5: Als de zaak geen uitstel verdraagt neemt de Nestorenvergadering een besluit ondanks het quorumvereiste. Op de eerstvolgende reguliere vergadering staat het punt, waarover is besloten, wederom op de agenda.

lid 6: Het bestuur besluit, onverminderd het bepaalde in artikel 17 eerste volzin van het Huishoudelijk Reglement, of een zaak wel of geen uitstel verdraagt.

Artikel 10 lid 1: De “vicevoorzitter of een plaatsvervangend bestuurslid opent, schorst en sluit de vergadering.

lid 2: De vicevoorzitter leidt de beraadslaging en stemmingen van de

Nestorenvergadering. Hij/zij verleent het woord en kan, indien dit nodig geacht wordt voor de goede gang van de vergadering het woord ontnemen. Zonder toestemming kan de vicevoorzitter aanwezigen die herhaaldelijk deze regel overtreden uitsluiten van deelname aan verdere beraadslaging en uit de vergaderzaal (laten) verwijderen.

lid 3: Zij, die een opmerking, rakende de goede gang van de vergadering willen maken, krijgen het woord zo mogelijk bij voorrang.

Artikel 11 lid 1: De secretaris notuleert de vergaderingen en zorgt voor de verspreiding

van de notulen.

lid 2: De notulen van de bijeenkomst van de Nestorenvergadering worden binnen anderhalve week na de bijeenkomst verspreid onder de leden van de Nestorenvergadering. Bovendien worden ze door het bestuur opgehangen op een duidelijke plaats bij de ingang van de flat, tevens dragen de nestoren er zorg voor dat de notulen op hun mededelingenbord van hun gang worden gehangen.

lid 3: De notulen van de bestuursvergaderingen worden door de secretaris binnen een week na de vergadering aan de bestuursleden uitgereikt.

Artikel 12 lid 1: Na de beraadslagingen kan de Nestorenvergadering overgaan tot

stemming. Stemrecht hebben de leden van de Nestorenvergadering of hun vervangers.

lid 2: De in het eerste lid genoemde personen kunnen slechts dan hun stem uit brengen, indien zij de presentielijst hebben getekend.

lid 3: Leden van de Nestorenvergadering onthouden zich van stemming over zaken en kwesties, waar zij in het bijzonder persoonlijk bij betrokken zijn.

Artikel 13 lid 1: Een stemgerechtigde kan voor of tegen stemmen, of kan zich onthouden van stemmen. Indien er op papier gestemd wordt kan een stemgerechtigde ook blanco stemmen.

lid 2: Een stemrecht is enkelvoudig. Iedere stem is van gelijke waarde.

lid 3: Voor stemming over zaken enerzijds en personen anderzijds bestaan verschillende stemprocedures.

lid 4: Over zaken wordt slechts dan schriftelijk gestemd, indien dit door tenminste twee stemgerechtigde leden van de Nestorenvergadering wordt gevraagd. Mondelinge stemming geschiedt bij afroeping.

lid 5: Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Personen kunnen in een commissielidmaatschap bij acclamatie worden benoemd, tenzij één der stemgerechtigde leden van de Nestorenvergadering om een schriftelijke stemming verzoekt.

lid 6: Bij schriftelijke stemming zijn stemmen, die door toevoegingen of doorhalingen onduidelijkheid hebben gebracht, ongeldig.

lid 7: Bij stemmen over personen is diegene gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte op zich heeft verenigd. Heeft geen der kandidaten een volstrekte meerderheid op zich verenigd, dan vindt herstemming plaats tussen de kandidaten die het hoogste, respectievelijk een-na-hoogste aantal stemmen hebben gekregen. De kandidaat die bij deze stemming de meeste stemmen krijgt, is gekozen. Staken de stemmen bij de herstemming over kandidaten met het hoogste aantal stemmen, dan beslist het lot.

lid 8: Met uitzondering van de in artikel 16 Huishoudelijk Reglement bepaalde procedure kunnen besluiten slechts staande de vergadering worden genomen met betrekking tot op de agenda staande onderwerpen.

lid 9: Tenzij de statuten en het huishoudelijk reglement anders bepalen worden de besluiten van de Nestorenvergadering over zaken met volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen bij een ordevoorstel, dan is dit ordevoorstel verworpen.

lid 10: De vicevoorzitter kan bepalen dat over samengestelde onderwerpen of voorstellen per onderdeel wordt gestemd. In dit geval kan na de stemming over de onderdelen over het gehele onderwerp of voorstel worden gestemd, tenzij de Nestorenvergadering anders beslist.

Artikel 14 Ieder lid van de Nestorenvergadering heeft het recht zijn of haar afwijkende mening in de notulen te doen opnemen. Dit verzoek wordt echter afgewezen als er geen redelijke grond is.

Artikel 15 lid 1: Het tijdens de bijeenkomst van de Nestorenvergadering uitgesproken oordeel van de vicevoorzitter dat door de Nestorenvergadering een besluit is genomen of verworpen, is beslissend.

lid 2: Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van in het eerste lid bedoelde oordeel van de vicevoorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming, vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 16 lid 1: Als de zaak geen uitstel verdraagt roept het bestuur de leden van de Nestorenvergadering op voor een spoedvergadering, te houden op een avond tussen de derde en zevende dag na de bekendmaking.

lid 2: Over spoedeisende punten, die niet op de agenda staan, kan toch worden besloten. Artikel 9 lid 5 tweede volzin Huishoudelijk Reglement is van overeenkomstige toepassing.

A. Het Bestuur


Artikel 17 Het bestuur dient ten allen tijde het vertrouwen te hebben van de Nestorenvergadering.

Artikel 18 De bestuursleden spreken onderling af, wie bij afwezigheid van een medebestuurslid de taken overneemt met in achtneming van artikel 19 lid 2 Statuten. Tijdens de bijeenkomst van de Nestorenvergadering in de maand mei wordt de taakverdeling aan de leden van de Nestorenvergadering bekend gemaakt.

Artikel 19 lid 1: De hoofdbewoner is bevoegd tot de vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.

lid 2: De hoofdbewoner ziet er op toe, dat een woonklimaat in stand wordt gehouden, waarbinnen iedere bewoner zich naar eigen goeddunken kan bewegen, zonder de bewegingsruimte van de andere bewoners onredelijk te beperken.

lid 3: De nadere uitwerking van de taken van de hoofdbewoner bestaat onder meer uit de volgende punten:
a. uitvoeren van besluiten van de Nestorenvergadering;

c. b. het regelen van schoonmaak publieke en gedeelde ruimtes door middel van eigen commissie en/of uitbesteding aan een schoonmaakbedrijf.

c. c. het onderhouden van contacten en het voeren van onderhandelingen met de verhuurder, de hoofdbewoners van andere panden en met derden, wanneer dat in het belang van de vereniging is;

c. d. het samenwerken met en toezicht houden op de werkzaamheden van de commissies en werkzaamheden van ingehuurde bedrijven.;

e. toezicht op de wasserette en het beheer van de wasmunten.

f. beheer van en toezicht op de aanwezige voorraden en bezittingen van de vereniging.

g. toezicht op de handhaving van het bewonersreglement en het behandelen van schriftelijke klachten, onverminderd de bevoegdheid van de geschillencommissie;

h. het opvangen van en het verstrekken van informatie aan nieuwe bewoners.

i. Het eenmaal per week verzorgen van het spreekuur

Artikel 20 lid 1: De penningmeester/vicevoorzitter zit de bijeenkomsten van de nestorenvergadering voor. De vicevoorzitter draagt daarbij zorg dat een ieder voldoende spreektijd krijgt en dat de vergadering een ordelijk karakter heeft.

lid 2: De nadere uitwerking van de taken van de penningmeester/vicevoorzitter bestaat onder meer uit de volgende punten:
a. Beheer van de bewonersbijdrage en van de bank- en/of

girorekeningen van de vereniging.

 1. Opstellen van de begroting en toezicht op de uitvoering ervan.

 2. Toezicht houden op de begroting van de recreatiecommissie.

 3. het maken van een financieel jaarverslag waarin is opgenomen een resultatenrekening, balans, overzicht vaste activa, geanonimiseerd overzicht debiteuren & crediteuren en overzicht van contracten (naam partij, ingangsdatum en duur)

 4. Het eenmaal per week verzorgen van het spreekuur.

 5. Toezicht op de handhaving van het bewonersreglement.

Artikel 21 lid 1: De Secretaris houdt tijdens de bijeenkomsten van de Nestorenvergadering de presentielijst bij. Ook notuleert de secretaris tijdens deze bijeenkomsten.

lid 2: De nadere uitwerking van de taken van secretaris bestaat onder meer uit de volgende punten:

 1. Het verspreiden van de agenda en notulen van de bijeenkomsten van de Nestorenvergadering.

 2. Het verzorgen van de communicatie van bestuur naar bewoners toe.

 3. Het eenmaal per week verzorgen van het spreekuur.

 4. Toezicht op de handhaving van het bewonersreglement.

 5. In februari presenteert de secretaris een verslag van het afgelopen kalenderjaar..

Artikel 22 lid 1: De hoofdbewoner, vicevoorzitter/penningmeester en secretaris ontvangen een onkostenvergoeding voor het uitoefenen van zijn/haar taken.

lid 2: 25% van de vergoeding van de penningmeester wordt ingehouden tot de Nestorenvergadering het jaarverslag (art. 20:2d) over het betreffende boekjaar goedkeurt (art 56:1).

lid 3: 10% van de vergoeding van de secretaris wordt ingehouden tot de Nestorenvergadering het jaarverslag (art. 21:2e) van het betreffende kalender jaar goedkeurt.

B. De Afdelingen en de Nestoren/Nestrices


Artikel 23 lid 1: Er zijn 21 afdelingen, die elk een vertegenwoordiger/ster kiezen voor de Nestorenvergadering. Deze vertegenwoordiger/ster wordt nestor/nestrix genoemd.

lid 2: De afdelingen worden gevormd uit de verenigingsleden woonachtig op de postadressen Esdoornlaan 226-860 even nummers.

Artikel 24 lid 1: De Nestor/nestrix is verantwoording verschuldigd aan de op zijn/haar afdeling woonachtige verenigingsleden over zijn/haar optreden naar buiten toe.

lid 2: De nestor/nestrix informeert de bewoners van zijn/haar afdeling over hetgeen door de Nestorenvergadering wordt besloten over hetgeen, waarover door de leden van de Nestorenvergadering gesproken wordt en zal worden.

Artikel 25 lid 1: De nestor/nestrix dient lid te zijn van de vereniging.

lid 2: De nestor/nestrix dient woonachtig te zijn op zijn/haar afdeling.

Artikel 26 lid 1: De nestor/nestrix kan alleen namens zijn/haar afdeling optreden.

lid 2: De nestor/nestrix kan zich door een verenigingslid van zijn/haar afdeling laten vertegenwoordigen.

lid 3: Bij ontstentenis van een vaste vertegenwoordiger in de Nestorenvergadering in de periode van een spoedvergadering, wijst de meerderheid van de verenigingsleden van de betreffende afdeling een vervanger aan.

lid 4: Bij regelmatige afwezigheid van het vaste lid van de Nestorenvergadering kan de Nestorenvergadering besluiten de vervanger het stemrecht te ontnemen. De Nestorenvergadering doet dit niet, dan nadat de afdeling op de hoogte is gesteld van het feit, dat de Nestorenvergadering gebruik zal gaan maken van dit recht.

Artikel 27 lid 1: De Verenigingsleden van de afdeling kiezen eenmaal per jaar hun nestor/nestrix voor de Nestorenvergadering. De nestor/nestrix wordt gekozen met een volstrekte meerderheid van de door de leden geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn ongeldig.

lid 2: De verkiezing van nestor/nestrix vindt plaats in de maand november. De aankondiging van het tijdstip van de verkiezing geschiedt door middel van een mededeling op een voor ieder afdelingslid van de vereniging zichtbare plaats. De organisatie van de verkiezing berust bij de zittende nestor/nestrix van de afdeling; Bij gebreke hiervan wijzen de afdelingsleden in overleg een persoon aan, die de verkiezing organiseert.

lid 3: Het in lid twee van dit artikel bepaalde is, met uitzondering van de eerste volzin ook van toepassing in het geval van tussentijdse verkiezingen.


C. De Commissies


Artikel 28 De vereniging kent de volgende bijzondere organen:
a. commissies, waaronder een recreatiecommissie, technische

commissie en een kascommissie. .

b. commissies ad hoc, waaronder een verkiezingscommissie en een

geschillencommissie.

Artikel 29 Voor zover niet anders is bepaald is de zittingsduur van de commissies gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 30 lid 1: Commissieleden worden door, en voor zover niet anders is bepaald, uit de Nestorenvergadering benoemd.

lid 2: De leden van de commissies worden door een volstrekte meerderheid van de aanwezige leden van de Nestorenvergadering bij acclamatie benoemd. De commissieleden worden voor een jaar benoemd.

Aftredende commissieleden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

lid 3: Commissieleden worden geacht niet ontijdig te bedanken.
lid 4: In het geval commissieleden bedanken benoemt de nestorenvergadering zo spoedig mogelijk nieuwe commissieleden. De

taken van de commissie worden tot de nieuwe verkiezing waargenomen

door de overige commissieleden.

lid 5: Commissieleden kunnen door een meerderheid van de leden

van de Nestorenvergadering worden ontslagen in het geval van:

 1. ernstige veronachtzaming van hun taak.

 2. gebleken ongeschiktheid voor de vervulling van de taak.

lid 6: Alvorens te worden ontslagen kunnen commissieleden door een meerderheid van de leden van de Nestorenvergadering worden geschorst. Voor zover niet anders is bepaald, stelt de geschillencommissie in geval van schorsing een onderzoek in.

lid 7: Indien het geval van lid 5 zich voordoet worden zo snel mogelijk nieuwe commissieleden gekozen.

De geschillencommissie


Artikel 31 lid 1: Door en uit de Nestorenvergadering wordt ad hoc een commissie benoemd, die bestaat uit drie leden van de Nestorenvergadering, verder aan te duiden als “Geschillencommissie”.

lid 2: De geschillencommissie brengt in de volgende gevallen advies uit aan de Nestorenvergadering:

 1. in het geval van opzegging van het lidmaatschap door het bestuur op grond van het feit dat van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

 2. in het geval van ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur.

 3. in het geval van afzetting van bestuursleden en commissieleden.

 4. in alle gevallen waarin beroep openstaat op de Nestorenvergadering.

lid 3: Leden van de geschillencommissie, die betrokken zijn bij een geschil,

dienen zich in dat geval te onthouden van commissiewerkzaamheden.

lid 4: Bestuursleden mogen in geen geval deel uitmaken van de geschillencommissie.

Artikel 32 lid 1: De geschillencommissie kan voor haar werk getuigen horen en geschriften raadplegen. Zij betracht bij haar werkzaamheden uiterste geheimhouding.

lid 2: De vergaderingen van de geschillencommissie zijn niet openbaar.

lid 3: In de gevallen, zoals bedoeld in artikel 31 lid 2 sub a,b,c Huishoudelijk Reglement kan de geschillencommissie aan de Nestorenvergadering adviseren het beroep niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond te verklaren.

lid 4: In het geval, zoals bedoeld is in artikel 31 lid 2 sub c Huishoudelijk Reglement kan de geschillencommissie aan de Nestorenvergadering adviseren de schorsing op te heffen, dan wel de bestuursleden of commissie leden af te zetten.

lid 5: De geschillencommissie brengt binnen vier weken advies uit aan de leden van de Nestorenvergadering. Het advies dient schriftelijk en gemotiveerd te zijn. Indien het advies niet uitgebracht kan worden, kan de geschillencommissie verzoeken om verlenging van de termijn met vier weken. Kan daarna nog een advies worden uitgebracht, dan wordt in het geval van lid 4 de schorsing opgeheven. In gevallen van lid 3 wordt het beroep gegrond verklaard.

lid 6: Het advies van de geschillencommissie is niet bindend.


2. De kascommissie


Artikel 33 lid 1: Door de Nestorenvergadering wordt in de maand februari uit de leden

van de vereniging een commissie gevormd van minimaal twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt.

lid 2: De kascommissie brengt in de maand september verslag uit aan de Nestorenvergadering.

lid 3: De kascommissie kan zich doen bijstaan door deskundigen.


3. De verkiezingscommissie


Artikel 34 lid 1: De verkiezingscommissie wordt door en uit de leden van de

Nestorenvergadering benoemd in het geval van een normale of tussentijdse verkiezing van de hoofdbewoner.

lid 2: Zij bestaat uit drie personen

lid 3: Indien er sprake is van normale verkiezingen, wordt de verkiezingscommissie benoemd in de maand februari. Indien er sprake is van tussentijdse verkiezingen, wordt de verkiezingscommissie tijdens dezelfde bijeenkomst van de Nestorenvergadering waar de hoofdbewoner zijn aftreden bekend maakt benoemd.

Artikel 35 lid 1: De verkiezingscommissie zorgt voor een ordelijk en juist verloop van de aanmeldingsprocedure, de verkiezingscampagne en de stemming.

lid 2: De verkiezingscommissie behandelt klachten van kandidaten en bewoners, die zaken betreffen van het eerste lid van dit artikel.

Artikel 36 lid 1: Indien de uitslag van de stemming heeft geleid tot de definitieve verkiezing van een der kandidaten tot hoofdbewoner, dan dient de verkiezingscommissie een verslag van haar werkzaamheden ter goedkeuring daarvan in bij de Nestorenvergadering.

lid 2: In het verslag zijn ook opgenomen de klachten ex artikel 35 lid 2 van dit Huishoudelijk Reglement, alsmede de daarop gegeven uitspraken van de verkiezingscommissie.

 1. De Recreatiecommissie


Artikel 37 lid 1: De recreatiecommissie is een orgaan van de Bewonersvereniging

Selwerd II en heeft tot haar taak het bieden van recreatiemogelijkheden

aan de bewoners.

lid 2: Zij tracht dit te verwezenlijken door:
a. het schenken van (licht-alcoholische) dranken in de

recreatiezaal.
b. het ontwikkelen en stimuleren van recreatie-activiteiten.

Artikel 38 lid 1: De recreatiecommissie telt ten minste vijf leden. De leden van de

recreatiecommissie worden op voordracht van deze commissie door de

Nestorenvergadering benoemd voor de periode van een jaar.

lid 2: De recreatiecommissie kiest uit haar midden een voorzitter en

penningmeester. De voorzitter dient lid te zijn van de vereniging.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de recreatiecommissie en vertegenwoordigt haar naar buiten. De penningmeester zorgt voor de financiële aspecten van de recreatiecommissie.

lid 3: De zittingsperiode van de recreatiecommissie loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Aftredende commissieleden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

lid 4: De commissie zorgt in het geval van een onvolledige commissie zelf voor aanvulling die ter goedkeuring aan de Nestorenvergadering moet worden voorgelegd.

lid 5: Tussentijds verhuizende commissieleden zijn bevoegd de zittingsperiode van de recreatiecommissie vol te maken, met uitzondering van de voorzitter, deze dient de gehele voorzittersperiode lid te zijn.

lid 6: Commissieleden dienen bij aanvang van het lidmaatschap woonachtig te zijn aan een van de postadressen aan de Esdoornlaan 226-860

Artikel 39 De recreatiecommissie vergadert tenminste 8 keer per jaar.

Artikel 40 De leden van de recreatiecommissie zijn verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens activiteiten, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de recreatiecommissie.

Artikel 41 lid 1: De recreatiecommissie is bevoegd te beschikken over inkomsten, die aan haar toevloeien als gevolg van de door haar georganiseerde activiteiten en deze te gebruiken overeenkomstig haar taak.

lid 2: De recreatiecommissie heeft een van de vereniging onafhankelijke begroting. Mocht het saldo van de recreatiecommissie zo laag zijn, dat de rekeningen niet meer voldaan kunnen worden, dan wordt het bedrag dat nodig is om de rekeningen te betalen aangevuld uit de door de vereniging te beheren gelden.

De recreatiecommissie dient dit bedrag aan de vereniging terug te betalen ten bate van de door de vereniging te beheren gelden. De Nestorenvergadering bepaalt de termijn waarbinnen en de voorwaarden waarop de terugbetaling plaats vindt.

lid 3: Mocht dit lage saldo het gevolg zijn van wanbeheer, dan zijn de leden van de recreatiecommissie hoofdelijk aansprakelijk.

lid 4: De recreactiecommissie kan bij het organiseren van activiteiten een subsidie-aanvraag indienen bij de Nestorenvergadering. De aanvraag dient deugdelijk onderbouwd te zijn.

lid 5: De penningmeester van de recreatiecommissie krijgt de bevoegdheid de vereniging te binden aan contracten, die binnen de normale taak van de recreactiecommissie vallen.

Artikel 42 In de maand maart legt de voorzitter van de recreatiecommissie rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Nestorenvergadering door middel van een schriftelijk verslag. In het verslag dienen te worden opgenomen:

 1. een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

 2. een overzicht van inkomsten en uitgaven.

 3. een overzicht van de bezittingen en afschrijvingen.

Artikel 43 De Nestorenvergadering kan leden van de recreatiecommissie afzetten

in het geval van ernstige veronachtzaming van de hun opgedragen taken.


Hoofdstuk 3: De verkiezing van de hoofdbewoner en diens aftreden.


Artikel 44 lid 1: De hoofdbewoner wordt gekozen door middel van algemene verkiezingen door de bewoners van de Studentenflat Selwerd II en de bewoners van de postadressen Esdoornlaan 226 A/B en 226, allen te Groningen. Hij/zij wordt gekozen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geldig en worden derhalve meegerekend bij het vaststellen van het aantal uitgebrachte stemmen.

lid 2: De hoofdbewoner wordt voor de periode van 1 jaar gekozen en kan tweemaal worden herkozen.

lid 3: De ambtstermijn van hoofdbewoner loopt van 1 mei tot en met 30

april.

Artikel 45 lid 1: Kandidaten voor de functie van hoofdbewoner moeten zich schriftelijk aanmelden bij de verkiezingscommissie. Zij is benoemd tot aan het begin van de daarop volgende normale bijeenkomst van de Nestorenvergadering.

lid 2: Na sluiting van de termijn deelt de verkiezingscommissie de namen van de kandidaten mee aan de Nestorenvergadering, die daarop de definitieve kandidatenlijst vaststelt.

lid 3: De verkiezingscommissie organiseert minimaal 1 bijeenkomst, teneinde de kandidaten de gelegenheid te geven zich aan de bewoners te presenteren. Zij beschikt daartoe over de recreatiezaal.

lid 4: Deze bijeenkomst wordt maximaal 9 dagen na de goedkeuring van de kandidatenlijst door de Nestorenvergadering georganiseerd.

lid 5: De verkiezingscommissie organiseert de stemming. Het uitbrengen van de stemmen geschiedt door het deponeren van het stembiljet in de stembus in de hal van de flat. De verkiezingscommissie houdt daartoe zitting in de hal van de flat op de dag van de verkiezingen.

lid 6: De eerste stemronde vindt minimaal 2 dagen en maximaal 5 dagen na de bijeenkomst zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel plaats.

lid 7: Na sluiting van de stemming telt de verkiezingscommissie de stemmen tijdens een bijzondere bijeenkomst van de Nestorenvergadering. Zij deelt de uitslag van de stemming mee aan de Nestorenvergadering.

lid 8: Indien de uitslag van de stemming heeft geleid tot verkiezing van een van de kandidaten tot hoofdbewoner, dan is artikel 35 van dit Huishoudelijk Reglement van overeenkomstige toepassing.

lid 9: Indien de uitslag van de stemming heeft geleid tot verkiezing, wordt een tweede ronde gehouden. Deze wordt minimaal 2 dagen en maximaal 5 dagen na de bekendmaking van de uitslag gehouden. Artikel 20 lid 2 Statuten en artikel 36 Huishoudelijk Reglement zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 46 lid 1: De normale verkiezingsprocedure start in de maand april met de benoeming van de verkiezingscommissie en duurt tot en de bekendmaking van de nieuwe hoofdbewoner.

lid 2: De tussentijdse verkiezingsprocedure start na de bijeenkomst van de Nestorenvergadering waarin de hoofdbewoner zijn aftreden bekend maakt, dan wel wordt ontslagen door de Nestorenvergadering.

Artikel 47 lid 1: Het aftreden van de hoofdbewoner voor het verstrijken van zijn ambtstermijn kan vrijwillig zijn of gedwongen.

lid 2: De vrijwillig aftredende hoofdbewoner blijft in functie gedurende de maand, waarin hij/zij zijn/haar aftreden officieel bekend maakt op de bijeenkomst van de Nestorenvergadering en de daarop volgende maand. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, dan gaan de taken en bevoegdheden van de hoofdbewoner over op de vicevoorzitter tot het moment waarop de nieuw gekozen hoofdbewoner in functie treedt.

lid 3: De hoofdbewoner wordt gedwongen af te treden, indien:
a. hij ophoudt lid te zijn van de vereniging als bedoeld is in artikel

6 van de statuten.

b. de Nestorenvergadering een besluit neemt als bedoeld in artikel

23 lid 3 van de Statuten.

lid 4: Indien de hoofdbewoner wordt gedwongen af te treden gaan de taken en bevoegdheden van de hoofdbewoner over op de vicevoorzitter tot het moment waarop de nieuw gekozen hoofdbewoner in functie treedt.

Artikel 48 De vrijwillig aftredende hoofdbewoner behoudt zijn/haar onkostenvergoeding tot het moment dat hij/zij daadwerkelijk aftreedt. In overige gevallen gaat de vergoeding naar diegene, die hem vervangt tot de nieuwe hoofdbewoner in functie treedt.

Artikel 49 Indien tussen het tijdstip waarop de tussentijdse verkiezingen zijn gehouden en het tijdstip waarop reguliere verkiezingen moeten worden gehouden minder dan 6 maanden liggen, vervallen de reguliere verkiezingen.


Hoofdstuk 4: De verkiezing van de overige bestuursleden en hun afzetting


Artikel 50 lid 1: De bestuursleden: de vicevoorzitter en de secretaris, worden in de maand november door de Nestorenvergadering gekozen met volstrekte meerderheid van stemmen.

lid 2: Artikel 13 lid 7 van het Huishoudelijk Reglement is van overeenkomstige toepassing.

lid 3: Bestuursleden kunnen tussentijds aftreden. Het aftreden kan gedwongen zijn of vrijwillig.

lid 4: Tijdens de bijeenkomst van de nestorenvergadering waar het bestuurslid zijn/haar aftreden bekend maakt, wordt een nieuw bestuurslid gekozen. Het nieuw gekozen bestuurslid begint met zijn/haar werkzaamheden op de eerste van de volgende maan.

lid 5: Een bestuurslid wordt gedwongen af te treden indien:

a. het ophoudt lid te zijn van de vereniging als bedoeld is in artikel

6 van de Statuten.

b. De Nestorenvergadering een besluit neemt als bedoeld is in

artikel 23 lid 3 van de statuten.

In deze gevallen wordt terstond een nieuw bestuurslid gekozen.


Hoofdstuk 5: De Begroting


Artikel 51 De begroting van bewonersvereniging van de studentenflat Selwerd II loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 52 In overleg met Lefier ontwerpt de hoofdbewoner een servicekostenbegroting, waarin de verwachte inkomsten en verwachte uitgaven vermeld staan en aan de hand waarvan de voorschotten door de Nestorenvergadering worden vastgesteld.

Artikel 53 lid 1: In maart wordt de ontwerpbegroting voorgelegd aan de Nestorenvergadering.

lid 2: Er wordt over de gehele ontwerpbegroting gestemd. Voor goedkeuring van de ontwerpbegroting is een meerderheid van 15 leden van de Nestorenvergadering noodzakelijk.

Artikel 54 lid 1: Indien op 1 juni nog geen nieuwe begroting is goedgekeurd wordt als voorlopig voorschotbedrag het voorschotbedrag van het afgelopen begrotingsjaar genomen.

lid 2: Het bestuur kan voorstellen het voorlopige voorschotbedrag met maximaal 5% te verhogen t.o.v. het voorschotbedrag van het afgelopen begrotingsjaar.

lid 3: Een dergelijk voorstel behoeft een volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden van de nestorenvergadering.

Artikel 55 lid 1: Indien de omstandigheden gedurende het begrotingsjaar daartoe aanleiding geven, kan de penningmeester de nestorenvergadering voorstellen posten op de begroting te wijzigen.

lid 2: Voor een besluit daartoe is een meerderheid van 12 leden van de nestorenvergadering noodzakelijk, behalve wanneer de wijzigingen een verhoging of verlaging van het voorschot bedrag ten gevolge heeft. In dit geval is een meerderheid van 15 leden van de nestorenvergadering vereist.

Artikel 56 lid 1: In de maand september dient de penningmeester een financieel jaarverslag in bij de nestorenvergadering. De kascommissie zal in diezelfde vergadering haar bevindingen mededelen.

lid 2: In de maand februari benoemt de nestorenvergadering de kascommissie, die op de bijeenkomst van de nestorenvergadering in januari verslag uitbrengt.

lid 3: In de maand september beslist de nestorenvergadering over de rekening en verantwoording van het bestuur en het verslag van de kascommissie.

Hoofdstuk 6: Slotbepaling


Artikel 57 Indien een bestuurslid van de vereniging door de verenigingsleden van zijn afdeling wordt afgezet als lid van de nestorenvergadering, heeft dat bestuurslid een beroepsmogelijkheid op de nestorenvergadering. De eerstvolgende vergadering heeft hij/zij nog zitting als bestuurslid, echter zonder stemrecht.

Indien het als vertegenwoordiger van zijn/haar afdeling afgezette bestuurslid een medebestuurslid vervangt, dan heeft hij/zij wel stemrecht.


Artikel 58 Het HR moet voor de leden van de bewonersvereniging ter inzage beschikbaar zijn. Dit houdt in dat er zowel een schriftelijke versie is in te zien tijdens de spreekuren in de bestuursruimte, als dat het HR via de site, te weten http://s2.selwerd.nl/bv , beschikbaar is.