Het Bewonersreglement

 1. Overlast is te allen tijde uit den boze. Als overlast gelden de volgende vergrijpen:
  1. geluidsoverlast;
  2. stankoverlast;
  3. het urineren in of anderzins bevuilen van trappenhuis of lift;
  4. graffiti in het trappenhuis, de lift of aan de buitenzijde van de flat;
  5. het gooien van voorwerpen of vloeistoffen uit de ramen en/of van de balkons;
  6. misbruik van de brandslang;
  7. het betreden van de daken van de fietsenstallingen en de woonhuizen;
  8. andere vormen van overlast.
 2. In het geval van geluidsoverlast dient men eerst te klagen bij de veroorzaker. Indien dit geen resultaat heeft, dient bij de studentheheerder, bij de vice-voorzitter of bij de secretanis te worden geklaagd.
 3. Studentbeheerder, vice-voorzitter en secretaris hebben de bevoegdheid een officiële waarschuwing uit te delen bij alle in artikel I genoemde vergrijpen.
 4. Alle strafbare feiten begaan binnen de flat, althans gedrag dat indruist tegen de maatschappelijke betamelijkheid, zullen automatisch leiden tot een officiële waarschuwing.
 5. Bewoners blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun gasten.
 6. Een uitgedeelde officiële waarschuwing wordt schriftelijk door de studentbeheerder gemeld aan de S.S.H.. De wijze van behandeling door de S.S.H. hangt vervolgens af van de zwaarte van het vergrijp.
 7. Alle kosten die voortkomen uit het overtreden van het bewonersreglement zoals omschreven in de artikelen I en IV worden door de S.S.H. en de bewonersvereniging Selwerd II doorberekend aan de verantwoordelijke.
 8. Bij het organiseren van feesten dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen.
  1. Feesten dienen bij voorkeur in de weekends te worden gehouden.
  2. Feesten op een afdeling dienen tenminste een week van tevoren te worden aangekondigd op de omliggende afdelingen. De organisatoren van een feest zijn ervoor verantwoordelijk dat de afdeling na het feest zo snel mogelijk in de oude staat wordt teruggebracht op straffe van de in artikel XIV omschreven maatregel.
  3. Feesten in de recreatieruimte dienen tentninste twee weken van tevoren bij omwonenden (Begane Grond-Noord,1-Noord, Esdoornlaan 226, 226A en 226B) te worden aangekondigd. Indien een of meerdere omwonenden zwaarwegende bezwaren hebben tegen de aangekondigde datum, kan het feest een week verschoven worden.
 9. Het bespelen van muziekinstrumenten is alleen toegestaan tussen 17.00 uur en 19.00 uur.
 10. Het boren van gaten moet zoveel mogelijk beperkt blijven tot de periode van 17.00 uur tot 19.00 uur.
 11. In de openbare ruimten mogen geen voorwerpen op hinderlijke wijze voor medebewoners worden geplaatst.
 12. In de gangen mogen geen roerende zaken worden geplaatst.
 13. Fietsen dienen in de daaavoor bestemde rekken te worden geplaatst.
 14. De afdelingen dienen ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke ruimten zo zijn ingericht, dat de schoonmakers hun werk ongehinderd kunnen uitvoeren. Bij regelmatige overtreding of een acuut onhoudbare situatie kunnen de schoonmakers, in overleg met de student-beheerder, de schoonmaakwerkaaamheden op de betreffende afdeling beschouwen als een extra opdracht. De kosten hiervan zullen doorberekend worden volgens artikel VII.
 15. Om diefstal en misbruik te voorkomen en om ongewenste personen te weren is het noodzakelijk om de toegangsdeuren naar het trappenhuis, de afdelingen en de fietsenstallingen gesloten te houden.
 16. Het is niet toegestaan de wasserette te gebruiken tussen 01.00 uur en 07.00 uur.