Naam, zetel en duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam "Bewonersvereniging Selwerd II" en heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

Artikel 2

De vereniging is opgericht op heden en is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Doelstelling

Artikel 3

Doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden op woongebied, alsmede het stimuleren en het coördineren van aktiviteiten op andere terreinen, die met het wonen verband houden, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 1. het beheer van de door de bewoners te betalen service gelden;
 2. het onderhouden van kontakten met de Vereniging Grobos en de Stichting Studenten Huisvesting in de gemeente Groningen;
 3. het verstrekken van informatie;
 4. het hanteren van alle geoorloofde middelen, die voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

Leden en donateurs

Artikel 5

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs.
 2. Gewone leden kunnen slechts natuurlijke personen zijn die krachtens een huurovereenkomst met de Stichting Studenten Huisvesting in Groningen (mede) huurder zijn van de woonruimte in de studentenflat Selwerd II aan de Esdoornlaan te Groningen, verder aan te duiden als de studentenflat.
 3. Ereleden worden op voordracht van het bestuur door de ledenraad, verder aan te duiden als de nestorenvergadering, benoemd. Zolang een erelid voldoet aan de vereisten van het vorige lid, draagt hij dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid.
 4. Donateurs zijn personen of instellingen die de vereniging ondersteunen, maar die daaraan geen rechten in de vereniging ontlenen.
 5. Voorzover niet anders is bepaald, wordt in deze statuten onder leden verstaan: gewone leden en ereleden.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 5. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid sub c en d van dit artikel staat betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de nestorenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Rechten en financiële verplichtingen

Artikel 7

Leden ontlenen aan hun lidmaatschap het recht gebruik te maken van voorzieningen, die de vereniging biedt. Het Huishoudelijk Reglement noemt deze voorzieningen en de voorwaarden waaronder hiervan gebruik gemaakt kan worden.

Artikel 8

 1. De nestorenvergadering stelt de bewonersbijdrage op voordracht van het bestuur vast bij de behandeling van het ontwerp van de verenigingsbegroting als bedoeld in artikel 29.
 2. Aan gewone leden kunnen bij besluit van de nestorenvergadering andere financiële verplichtingen worden opgelegd.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalendermaand eindigt, zijn de bewonersbijdrage en de andere financiële verplichtingen verschuldigd over die volledige maand.

Organen van de vereniging

Artikel 9

 1. De vereniging kent de volgende algemene organen:
  1. de nestorenvergadering;
  2. het bestuur;
  3. de afdelingen.
 2. de vereniging kent de volgende bijzondere organen:
  1. permanente commissies, waaronder een recreatiecommissie, een kascommissie en een geschillencommissie;
  2. commissies ad hoc, waaronder een verkiezingscommissie en een feestcommissie.
 3. Nadere regels omtrent samenstelling, verkiezing, taakopvatting, schorsing en ontslag van de leden van de commissies staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement.
  Het Huishoudelijk Reglement kan voorschrijven dat bepaalde leden geen deel uit mogen maken van een commissie. Van de feest- en recreatiecommissie kunnen ook niet-leden deel uitmaken.

De nestorenvergadering

Artikel 10

 1. De nestorenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de Statuten aan andere organen zijn opgedragen. Voor de toepassing van de wettelijke bepalingen wordt de nestorenvergadering gelijk gesteld met de algemene vergadering.
 2. De nestorenvergadering bestaat uit de voorzitter van de vereniging, hierna te noemen de studentbeheerder, en de vertegenwoordigers van de afdelingen.

Artikel 11

 1. De nestorenvergadering vergadert minimaal tien maal per jaar. Het bestuur bepaalt de vergaderdata en geeft de leden van de nestorenvergadering schriftelijk daarvan kennis. De kennisgeving moet minimaal een week voor de vergaderdatum in het bezit zijn van de leden van de nestorenvergadering.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende van het aantal der leden van de nestorenvergadering is het bestuur verplicht om binnen een termijn van twee weken de nestorenvergadering bijeen te roepen.
 3. Mocht het bestuur binnen twee weken na ontvangst van het verzoek nog niet zijn overgegaan tot bijeenroeping van de nestorenvergadering, dan zijn de verzoekers zelf bevoegd de nestorenvergadering bijeen te roepen op de in lid 1 van dit artikel genoemde wijze.

Artikel 12

leder lid van de nestorenvergadering heeft één stem. Een lid van de nestorenvergadering kan zich door een verenigingslid van zijn afdeling laten vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging van het lid door een ander lid van de nestorenvergadering is uitgesloten.

Artikel 13

leder lid van de vereniging heeft toegang tot de bijeenkomsten van de nestorenvergadering. Over de toelating van niet-leden wordt beslist door de voorzitter van de nestorenvergadering.

Artikel 14

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 5 wordt een geschil tussen organen van de vereniging of tussen een orgaan van de vereniging en een lid van de vereniging aan de nestorenvergadering voorgelegd, indien één van de partijen dit wenst.
 2. De nestorenvergadering kan besluiten, dat een geschil haar moet worden voorgelegd, indien dit geschil het verenigingsbelang raakt.
 3. Het besluit van de nestorenvergadering inzake een geschil is voor partijen bindend.

Artikel 15

Het Huishoudellik Reglement bevat nadere regels omtrent de leiding van de nestorenvergadering, stemprocedures, de verslaglegging tijdens de vergadering en de agenda.

De Afdelingen

Artikel 16

 1. De vereniging kent afdelingen die elk een vertegenwoordiger kiezen voor de nestorenvergadering. Deze vertegenwoordiger wordt verder nestor/nestrix genoemd.
 2. De afdelingen worden gevormd uit de verenigingsleden woonachtig op de studentenflat en zijn als volgt onderverdeeld:
  1. Begane Grond Zuidzijde;
  2. Eerste verdieping Zuidzijde;
  3. Eerste verdieping Noordzijde;
  4. Tweede verdieping Zuidzijde;
  5. Tweede verdieping Noordzijde;
  6. Derde verdieping Zuidzijde;
  7. Derde verdieping Noordzijde;
  8. Vierde verdieping Zuidzijde;
  9. Vierde verdieping Noordzijde;
  10. Vijfde verdieping Zuidzijde;
  11. Vijfde verdieping Noordztjde;
  12. Zesde verdieping Zuidzijde;
  13. Zesde verdieping Noordzijde;
  14. Zevende verdieping Zuidzijde;
  15. Zevende verdieping Noordzijde;
  16. Achtste verdieping Zuidzijde;
  17. Achtste verdieping Noordzijde;
  18. Negende verdieping Zuidzijde,
  19. Negende verdieping Noordzijde;
  20. Tiende verdieping Noordzijde;
  21. Tiende verdieping Zuidzijde & Begane Grond Noordzijde.

Artikel 17

 1. De nestor/nestrix behartigt de belangen van zijn/haar afdeling in de nestorenvergadering.
 2. De verenigingsleden van een afdeling kiezen hun nestor/nestrix voor de nestorenvergadering. De nestor/nestrix wordt gekozen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn ongeldig.
 3. Ieder afdelingslid van de vereniging heeft één stem. De aankondiging van het tijdstip van de verkiezing geschiedt door middel van een mededeling op een voor ieder afdelingslid van de vereniging zichtbare plaats. De organisatie van deze verkiezing berust bij de zittende nestor/nestrix van de afdeling; bij gebreke hiervan wijzen de afdelingsleden in onderling overleg een persoon aan die de verkiezing organiseert.
 4. De nestor/nestrix dient lid te zijn van de vereniging.
 5. De nestor/nestrix kan bij meerderheidsbesluit van de verenigingsleden van zijn/haar afdeling worden ontslagen.

Artikel 18

Het Huishoudelijk Reglement kan nadere regels geven omtrent de verkiezing en de taakomschrijving van de nestor/nestrix.

Het bestuur en de studentbeheerder

Artikel 19

Het bestuur bestaat uit drie personen te weten: de voorzitter, de vice-voorzitter/penningmeester en de secretaris.

Artikel 20

 1. De studentheheerder wordt rechtstreeks gekozen door de bewoners van de studentenflat. De verkiezing wordt georganiseerd door een door de nestorenvergadering te benoemen verkiezingscommissie. De studentbeheerder wordt gekozen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geldig en worden derhalve meegerekend bij het vaststellen van het aantal uitgebrachte stemmen.
 2. Mocht géén der kandidaten tijdens de eerste ronde de volstrekte meerderheid behalen van de geldig uitgebrachte stemmen, wordt een tweede ronde gehouden. De twee kandidaten, die tijdens de eerste ronde de meeste stemmen hebben behaald, nemen deel aan de tweede ronde. Studentbeheerder wordt dan degene, die de meeste stemmen behaalt. Bij gelijkheid van stemmen in de tweede ronde beslist het lot.
 3. Indien er slechts één kandidaat is kunnen naast voorstemmen en blanco stemmen ook tegenstemmen worden uitgebracht. De kandidaat is gekozen indien hij meer voorstemmen dan tegenstemmen op zich verenigt.
 4. De studentbeheerder wordt jaarlijks gekozen. Indien echter tussen het tijdstip waarop de tussentijdse verkiezingen zijn gehouden en het tijdstip waarop reguliere verkiezingen moeten worden gehouden minder dan zes maanden liggen, worden geen reguliere verkiezingen gehouden.
 5. Het Huishoudelijk Reglement regelt het tijdstip van de verkiezing, de tussentijdse verkiezing en de wijze waarop deze plaatsvinden.

Artikel 21

 1. De vice-voorzitter/penningmeester en de secretaris worden door de nestorenvergadering gekozen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 2. Op de verkiezing van de vice-voorzitter/penningmeester en de secretaris zijn artikel 20 lid 4 juncto artikel 20 lid 5 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 2. De studentbeheerder ziet er op toe dat een woonklimaat in stand wordt gehouden, waarbinnen iedere bewoner zich naar eigen goeddunken kan bewegen, zonder de bewegingsruimte van de andere bewoners onredelijk te beperken.
 3. De vice-voorzitter/penningmeester zit de bijeenkomsten van de nestorenvergadering voor tenzij het bestuur of het Huishoudelijk Reglement daarvoor een ander aanwijst, en oefent de taken van de studentbeheerder uit bij diens belet of ontstentenis. Hij is voorts belast met het beheer over de financiële administratie.
 4. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van en tijdens de bijeenkomsten van de nestorenvergadering, tenzij het bestuur daarvoor een ander aanwijst. Hij voert tevens de correspondentie met derden.

Artikel 23

 1. De bestuursleden moeten voldoen aan de volgende vereisten:
  1. zij dienen lid te zijn van de vereniging;
  2. zij dienen minimaal acht maanden feitelijk woonachtig te zijn geweest op de studententlat;
 2. Bestuursleden kunnen geen nestor/nestrix zijn.
 3. De nestorenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien onvoldoende vertrouwen in zijn /haar functioneren bestaat. De bevoegdheid tot het indienen van een voorstel tot schorsing of ontslag van bestuursleden komt toe aan de leden van de nestorenvergadering.
 4. Voor het schorsen van bestuursleden en het ontslaan van de vice-voorzitter/penningmeester en de secretaris is vereist dat meer dan de helft van het aantal leden van de nestorenvergadering zich daarvoor verklaart. Voor ontslag van de studentbeheerder dient ten minste twee/derde van het aantal der leden van de nestorenvergadering zich voor te verklaren.
 5. In het geval bestuursleden geen lid meer zijn van de vereniging vervalt het bestuurslidmaatschap van rechtswege.
 6. Bestuursleden mogen niet ontijdig bedanken.
 7. Bij onvoltalligheid van het bestuur, draagt de nestorenvergadering er zorg voor dat zo spoedig mogelijk nieuwe bestuursleden worden gekozen.
 8. Nadere regels omtrent taakomschrijving, benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

BESLUITVORMING IN DE NESTORENVERGADERING

Artikel 24

 1. De besluitvorming van de nestorenvergadering kan niet eerder plaatsvinden dan nadat meer dan de helft van het aantal leden van de nestorenvergadering de presentielijst heeft getekend. In het geval het quorum niet wordt gehaald, schrijft het bestuur een nieuwe vergadering uit, tenzij de meerderheid van de aanwezige leden van de nestorenvergadering van oordeel is dat de zaak geen uitstel verdraagt. Het Huishoudelijk Reglement bevat nadere regels.
 2. De tweede vergadering vindt indien mogelijk precies een week na de vorige vergadering plaats. Voor deze vergadering geldt geen quorumvereiste.

Artikel 25

 1. De nestorenvergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze Statuten of het Huishoudelijk Reglement anders bepalen. Blanco stemmen zijn ongeldig. Bij schriftelijke stemming zijn stemmen, die door toevoegingen of doorhalingen onduidelijk zijn, ongeldig.
 2. Leden van de nestorenvergaderig hebben geen stemrecht over zaken en kwesties, waar zij in het bijzonder persoonlijk bij betrokken zijn.
 3. In de volgende gevallen kan het besluit slechts worden genomen indien in een nestorenvergadering ten minste twee/derde van het aantal der leden van de nestorenvergadering zich daarvoor heeft verklaard:
  1. wijziging van de Statuten;
  2. ontslag van de studentheheerder;
  3. het vaststellen van de hoogte van het bedrag van de servicekostenbegroting;
  4. het aannemen voor onbepaalde tijd en het ontslaan van werknemers;
  5. het vaststellen van de bewonersbijdrage en het opleggen van andere financiële verplichtingen als bedoeld in artikel 8 Statuten.
 4. De leden van de nestorenvergadering dienen overleg te plegen met hun afdeling in de in lid 3 genoemde gevallen. In de overige gevallen worden de afdelingen geraadpleegd indien een meerderheid van de nestorenvergadering dit noodzakelijk acht.

Artikel 26

 1. Het tijdens de bijeenkomst van de nestorenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de nestorenvergadering een besluit is genomen is beslissend.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de nestorenvergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 27

In het Huishoudelijk Reglement zijn nadere regels te vinden over de besluitvorming.

Servicekosten, verenigingsbegroting en jaarrekening

Artikel 28

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 29

In het laatste kwartaal overlegt het bestuur de nestorenvergadering een ontwerp van de servicekostenbegroting en een ontwerp van de verenigingsbegroting over het komende boekjaar.

Artikel 30

 1. Het bestuur overlegt de nestorenvergadering in het eerste kwartaal van het boekjaar de jaarrekening.
 2. De jaarrekening bestaat uit een balans met de bezittingen en schulden van de vereniging aan hat begin van het boekjaar, een resultatenrekening over het afgelopen boekjaar en een toelichting.
 3. Aan de jaarrekening wordt een verslag toegevoegd waarin de activiteiten worden beschreven die in het afgelopen boekjaar zijn ondernomen.

Artikel 31

In de eerste helft van het boekjaar overlegt het bestuur de nestorenvergadering een overzicht van de werkelijke servicekosten over het afgelopen boekjaar.

Artikel 32

Het Huishoudelijk Reglement bevat nadere regels over de servicekostenbegroting en de verenigingsbegroting.

De Kascommissie

Artikel 33

De kascommissie bestaat uit drie personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze personen worden uit de leden van de vereniging door de nestorenvergadering benoemd.

Artikel 34

De kascommissie onderzoekt de jaarrekening en het verslag als bedoeld in artikel 30. Zij rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan de nestorenvergadering tegelijk met de overlegging van voormelde stukken.

Artikel 35

 1. De kascommissie onderzoekt om de vier maanden de financiële administratie, zoals die wordt beheerd door de vice-voorzitter/penningmeester en rapporteert haar bevindingen aan de nestorenvergadering.
 2. In het Huishoudelijk Reglement kunnen aan de kascommissie andere taken worden opgedragen.

Tijdelijke leegstand

Artikel 36

 1. Indien vaststaat dat meer dan drie/vierde van de wooneenheden in de studentenflat tijdelijk niet zullen worden bewoond, kan de nestorenvergadering besluiten dat artikel 37 in werking treedt op een door haar te bepalen tijdstip.
 2. Het besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de nestorenvergadering zich daarvoor verklaart.
 3. Voordat artikel 37 in werking treedt, benoemt de nestorenvergadering de vier personen die zijn bedoeld in artikel 37 lid 2.

Artikel 37

 1. De bepalingen in deze Statuten die betrekking hebben op het lidmaatschap, de afdelingen en de nestoren/nestrices vinden geen toepassing, voor zover dat in deze situatie niet mogelijk is, terwijl zij voor het overige zoveel mogelijk van toepassing blijven.
 2. In afwijking van artikel 10 lid 2 bestaat de nestorenvergadering uit de studentbeheerder en vier personen die lid zijn van de vereniging en geen deel uit maken van het bestuur. Indien een persoon als bedoeld in de vorige volzin ophoudt lid te zijn van de vereniging dan wel bedankt, vult de nestorenvergadering zichzelf aan.
 3. In afwijking van artikel 20 wordt de studentbeheerder met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen gekozen door de nestorenvergadering.

Artikel 38

 1. Door een daartoe strekkend besluit van de nestorenvergadering, te nemen zodra de situatie dat mogelijk maakt, treedt artikel 37 buiten werking.
 2. Van overeenkenstige toepassing is artikel 36 lid 2.

Artikel 39

In afwijking van artikel 20 lid 4 en artikel 21 lid 2 worden binnen vier maanden nadat de nestorenvergadering een besluit heeft genomen als bedoeld in het vorige artikel nieuwe bestuursleden gekozen.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 40

Het Huishoudetijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd in een nestorenvergadering mits meer dan de helft van het aantal leden van de nestorenvergadering zich daarvoor heeft verklaard. Het Reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de Statuten.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 41

Een wijziging van de Statuten treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt en een authentiek afschrift van deze akte is gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen.

Artikel 42

 1. Een besluit tot statutenwijziging of ontbinding wordt door de nestorenvergadering genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal der leden van de nestorenvergadering aanwezig is.
 2. Het ontbindingsbesluit geeft aan een eventueel liquidatiesaldo een met het doel van de vereniging strokende bestemming.
 3. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door de nestorenvergadering.
 4. Een besluit tot Statutenwijziging of ontbinding kan alleen worden genomen, indien de nestorenvergadering is bijeengeroepen met de mededeling dat een dergelijk besluit zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.
 5. De letterlijke tekst van een voorstel tot wijziging van de Statuten of Huishoudelijk Reglement of van een voorstel tot ontbinding der vereniging wordt ten minste veertien dagen vóór de vergadering ter kennis van de leden van de nestorenvergadering gebracht.

Slotbepaling

Artikel 43

In de gevallen waarin de wet, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist de nestorenvergadering.
Statuten van de bewonersvereniging Selwerd II, zoals op 9 november 1989 getekend voor Mr Bouke Yme Woudstra, kandidaat-notaris, die optrad als vervanger van Mr Erik Winterdijk, notaris in Groningen. De vereniging werd op 29 februari 1984 opgericht, kleine wijzigingen in de statuten werden op 11 november 1985 doorgevoerd. Bovenstaande statuten werden ingevoerd omdat de flat verbouwd zou worden en daardoor leeg zou komen te staan.

Deze statuten werden door Mark Feenstra ingescand en daarna door Erik Warmelink omgezet naar HTML, daarbij geholpen door Martijn Sintemaartensdijk.